Betingelser 2017-01-25T14:12:27+00:00

Salgs- og leveringsbetingelser for AL-vac A/S (lndustry)

Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for al samhandel med AL-vac A/S, i det følgende betegnet “AL-vac”. Salgs- og leveringsbetingelserne kan kun fraviges hvor andet er skriftligt angivet. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende uanset om AL-vac foretager monteringen eller denne foretages af kunden selv.

Tilbud

Tilbud der ikke angiver acceptfrist er gældende i 14 dage fra tilbudsdato. De i tilbud og aftaler anførte priser er ekskl. moms, skatter, afgifter, emballering og levering.

Returnering

Specialkonstruerede produkter kan ikke returneres. For lagervarer beregnes et ekspeditionsgebyr på 20% ved returnering. Returnering kan kun ske ved forudgående aftale med AL-vac og ske for købers regning. Beskadigede varer kan ikke returneres.

Ordremodtagelse

Alle ordrer noteres til de på leveringsdagen gældende priser i anført valuta, eks. skatter, moms, afgifter og andre pålignede omkostninger. Der tages forbehold for ændringer i råvarepriser, der skyldes væsentlige fluktuationer på råvaremarkeder samt prisstigninger, leveringsumulighed, forsinkelse mv., der skyldes force majeure.

Levering og leveringstid

De anførte leveringstider er efter bedste skøn, og med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. AL-vac påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller manglende levering.

Emballering

Emballering sker på kundens regning og efter AL-vac’s bedste skøn.

Risikoens overgang

Levering sker ab fabrik. Installeres det solgte af AL-vac, overgår risikoen først efter gennemført afleveringsforretning.

Betaling, modregningsadgang og rente

AL-vac’s tilgodehavende forfalder til betaling på den aftalte leveringsdato, uanset leveringen udskydes på købers foranledning. Rettidig betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelsen anført på fakturaen. Ved betaling efter dette tidspunkt {fakturabeløbet skal være indgået på den af AL-vac anviste konto) beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned. Endvidere pålignes der for hver rykker et gebyr på DKK 100,00.

AL-vac kan stille betingelse om forudbetaling, rate vis betaling eller lignende.

Opstår der begrundet tvivl om købers betalingsevne, er AL-vac berettiget til at tilbageholde sin leverance og til at ophæve aftalen med køber, uden at køber i den anledning kan gøre krav gældende mod AL-vac.

Reklamationsret

En mangel foreligger når AL-vac’s leverance på grund af AL-vac’s forhold ikke er i overensstemmelse med parternes aftale og eller de forudsætninger køber med rette kan have til AL-vac’s leverance.

Køber skal reklamere skriftligt, straks køber konstaterer eller burde have konstateret en mangel ved AL- vac’s leverance og senest et år efter levering er sket, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af manglen.

Ved rettidig reklamation over en mangel påtager AL-vac sig at omlevere eller reparere efter AL-vac’s valg. AL-vac kan ikke gøres ansvarlig for eventuel manglende vedligeholdelse af det leverede, at det leverede ikke er anvendt i overensstemmelse med forskrifter, henvisninger, på en fejlagtig eller uhensigtsmæssig måde, mere intensivt eller under nogle forhold, herunder klimatiske, som ikke kan anses for forudsat.

Omkostninger ved afmontering og montering, herunder løn, kørsel og eventuel udskiftning af sliddele er ikke omfattet af afhjælpnings- / og omleveringspligten.

Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, anses AL-vac’s forpligtelser for opfyldt ved fremsendelse af ombytnings eller repareret komponent.

AL-vac’s erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af leverancen.

AL-vac kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab – direkte og/eller indirekte – som manglen måtte have påført køber eller andre.

I det omfang AL-vac bliver pålagt ansvar i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at friholde AL-vac for ethvert krav, der overstiger ovenstående begrænsninger i AL-vac’s erstatningspligt. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol/voldgiftsret, som behandler tredjemands erstatningskrav mod AL-vac.

Ejendomsforbehold

AL-vac forbeholder sig ejendomsretten til det solgte. Ejendomsretten overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt, inklusive renter og evt. omkostninger.

Produktansvar

AL-vac er ansvarlig i henhold til lov om produktansvar. AL-vac er endvidere ansvarlig for produktskader som leverancen måtte forårsage, hvis skaden skyldes grov uagtsomhed fra AL-vac.

Al-vac kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

AL-vac’s erstatningspligt i tilfælde af produktskader er begrænset til fakturaværdien af leverancen. I det omfang AL-vac bliver pålagt ansvar i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at friholde AL-vac for ethvert krav, der overstiger ovenstående begrænsning i AL-vac’s erstatningspligt. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol/voldgiftsret som behandler tredjemands erstatningskrav mod AL-vac.

Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det AL-vac for ethvert ansvar, og AL-vac forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for AL-vac’s kontrol, og som påvirker AL-vac’s muligheder for at opfylde sin leveringsforpligtelse.

Tekniske oplysninger, tegninger rettigheder mv.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, m.v. om f.eks. vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, dette er skriftligt aftalt.

Enhver form for rettigheder, tekniske dokumenter og tegninger som overlades køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver AL-vac’s tidsubegrænsede ejendom, og de må ikke uden AL-vac’s skriftlige accept anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Konstruktionsændringer

AL-vac forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse mv., som AL-vac måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver ikke køberen  ret til at hæve købet med mindre, køberen kan dokumentere, at en bestemt konstruktion eller udførelse  var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og eventuelt heraf foranlediget ophævelse af købet berettiger ikke køberen til nogen form for erstatning.

Transport af rettigheder og pligter

AL-vac er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter overfor køber til tredjemand.

Lovvalg og udfyldende retsregler

Hvor ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser ikke måtte være dækkende gælder NLM 94 for kunder domicileret i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Er kunden derimod domicileret udenfor disse fire  lande, anvendes ORGALIME SE01.

Voldgift

Enhver tvist mellem parterne om forståelsen af aftalegrundlaget herunder disse almindelige betingelser, AL-vac’s leverance mm. afgøres i henhold til dansk ret ved voldgift, medmindre AL-vac ønsker uoverensstemmelsen indbragt for de ordinære domstole.

Voldgiftsretten nedsættes i henhold til reglerne i lov om voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af tre dommere hvor formanden skal være landsdommer.

Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling, voldgiftsrettens honorar samt hvordan sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne.